Foglalás

header-title

A DRIVINGCAMP HUNGARY ZRT. ADATKEZELÉSI tájékoztatóJA

 

1.A Tájékoztató célja

1.1.A jelen adatkezelési tájékoztató (továbbiakban: "Tájékoztató”) célja, hogy rögzítse és bemutassa a Drivingcamp Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 2072 Zsámbék, Drivingcamp út 1.; cégjegyzékszám: 13-10-041330; nyilvántartó hatóság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága; adószám: 23103513-2-13; továbbiakban: "Adatkezelő”) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és az Adatkezelő adatvédelmi és adatkezelési politikáját, valamint tájékoztatást nyújtson az adatkezelések részleteiről és körülményeiről.

1.2.Adatkezelő adatkezelése megfelel mind a jelen Tájékoztatóban, mind a hatályos jogszabályokban meghatározott kötelezettségeknek. Az Adatkezelő – az érintett közönség megfelelő időben történő értesítése mellett – fenntartja magának a jogot jelen Tájékoztató megváltoztatására. Adatkezelő kiemelt figyelmet szentel arra, hogy a Tájékoztatóban részletezett adatkezelési tevékenységek során rendelkezésére bocsájtott személyes adatokat az érintettek információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartása mellett bizalmasan kezelje olyan megfelelő biztonsági és technikai intézkedések megtételével egyidejűleg, amelyek garantálják a személyes adatok, illetve azok kezelésének biztonságát.

1.3.Az Adatkezelő gazdasági tevékenysége, valamint a szolgáltatásait igénybe vevők részére nyújtott szolgáltatások, továbbá a www.drivingcamp.hu weboldal (a továbbiakban: "Weboldal") működtetése során a Weboldalra látogatók, a hírlevélre feliratkozók, webshopban vásárlók, valamint az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatást igénybe vevő érintett személyek (a továbbiakban együttesen "Érintett") személyes adatait kezeli.

1.4.Jelen Tájékoztató valamennyi, Adatkezelő által végzett adatkezelésre kiterjed azzal, hogy Adatkezelő a jelen Tájékoztató tartalmát bármikori megváltoztathatja. A jelen Tájékoztató egyes változatai közül mindenkor a Weboldalon, aktuálisan megjelenített változat, vagy az adott adatkezeléskor rendelkezésre bocsátott papíralapú Tájékoztató tekintendő hatályosnak, ezért fontos, hogy az Érintettek hozzájárulásuk megtétele előtt gondosan tanulmányozzák azt.

1.5.Adatkezelő adatkezelése mindenkor megfelel a jelen Tájékoztatóban, valamint a vonatkozó jogszabályokban meghatározott követelményeknek.

2.Általános rendelkezések I.

2.1.Valamennyi, a jelen Tájékoztató 4. pontja alatt felsorolt adatkezelés tekintetében Adatkezelőnek minősül:

Név: Drivingcamp Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 2072 Zsámbék, Drivingcamp út 1.

Postai levelezési cím: 2072 Zsámbék, Drivingcamp út 1.

Elektronikus levelezési cím: [email protected]

Telefonszám: 06 23 565 530

 

2.2.Az Adatkezelő a személyes adatok kezelését és feldolgozását a mindenkor hatályos jogszabályok alapján – különösen:

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: "általános adatvédelmi rendelet" vagy "GDPR");
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.);
 • 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.);
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 • 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
 • 2005. évi CXXXIII. törvény – a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magán-nyomozói tevékenység szabályairól (SzVMt.);
 • a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény;
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.);
 • a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.);
 • a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (Be.)
 • a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (Sztv.)

rendelkezéseinek figyelembevételével és keretei között végzi.

2.3.Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő által nyújtott adott szolgáltatás optimális működéséhez és minden funkciója kihasználásához szükséges esetben személyes adatok kerülnek kezelésre, melyek hiányában adott szolgáltatás igénybevétele nem, vagy csak korlátozottan lehetséges. Az adatszolgáltatás elmaradásának az egyes adatkezelések esetében meghatározott következményei a jelen Tájékoztató 4. pontjában meghatározott valamennyi adatkezelés tekintetében felsorolásra kerülnek. A személyes adatok megadása önkéntes alapon történik. A jelen Tájékoztató 4. pontjában meghatározott egyes adatkezelések jogalapja eltérő, ezek valamennyi adatkezelés tekintetében felsorolásra kerülnek.

2.4.Adatkezelő weboldalán (www.drivingcamp.hu) úgynevezett sütiket („cookies”) alkalmaz a jelen Tájékoztató 3.1 pontjában meghatározottak szerint. 

2.5.Személyes adatok kezelése

A személyes adatok egy meghatározott vagy azonosítható természetes személyhez köthető, személyes vagy tárgyi adatok. Azok az információk, melyek nem kapcsolhatók közvetlenül egy adott természetes személyhez – úgymint az ügyfél céges adatai vagy az oldal felhasználóinak száma – nem minősülnek személyes adatoknak. 

 • Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül, vagy közvetve – azonosítható természetes személy (pl. a vásárló, hírlevélre feliratkozó, vagy munkavállaló, de az egyéni vállalkozó is; azonban egy gazdasági társaság nem), akinek a személyes adata kezelésre kerül;
 • személyes adat: az Érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az Érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés (pl. elektronikus levelezési cím, név, lakcím, képmás, lakcím, foglalkozás).
 • Személyes adatok nem kerülnek kezelésre kivéve, ha a lentiekben ismertetett, adott szolgáltatás igénybevétele során az Érintett ezeket külön megadja és a kezeléshez hozzájárul, vagy ahhoz az Adatkezelőnek lényeges jogos érdeke fűződik (pl.: vagyonvédelem), illetve jogszabályi kötelezettség fennállása esetén, illetve amennyiben szerződéses partnerként adja meg személyes adatait.

2.6.Nem személyes adatok rögzítése és kezelése

 • A Weboldalunk használata során nem személyes adatként kerülnek bizonyos adatok gyűjtésre a Weboldal műszaki adminisztrációjának biztosítása érdekében. 

3.Sütik és webelemzés az Adatkezelő honlapján

3.1.Weboldalunk (www.drivingcamp.hu) használata során az látogató által kiválasztott nyelvet az alkalmazott „süti“ (cookie) révén tároljuk a látogató gépén, amennyiben a süti elmentése engedélyezve van a látogató által használt hardware-n. Ez a süti két héten keresztük tárolódik a látogató gépén annak érdekében, hogy a legközelebbi látogatás alkalmával, már automatikusan a korábbi nyelven jelenjen meg a tartalom. Amennyiben a böngésző által egy korábban megadott süti visszaküldésre kerül, a sütit kezelő szolgáltató képes összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbi látogatásokkal a felhasználói élmény javítása érdekében.

3.2.Weboldalunkon a Google Analytics webelemző szolgáltatást használjuk. A Google Analytics "sütiket" (cookie), szöveges fájlokat ment le az Érintett számítógépére, melyek felhasználói adatokat gyűjtenek és melyek segítségével a Weboldalunk használata elemezhető válik. A sütiken keresztül létrehozott információk (ideértve az Érintett IP-címét is) a Google Inc. (továbbiakban: "Google") USA-ban található szervereire kerülnek továbbításra és tárolásra. A Google ezen információkat felhasználja azon célból, hogy a Weboldallal kapcsolatos, felhasználásra vonatkozó információkat kiértékelje. Google az Adatkezelő részére a Weboldal aktivitásáról statisztikákat, kimutatásokat készít, a részére megküldött információk alapján, továbbá a Weboldal használatával vagy az internet használatával kapcsolatos további szolgáltatásokat nyújt Adatkezelő részére. Google jogosult ezen információkat harmadik fél részére továbbítani, amennyiben ezt törvény előírja, vagy ammenyiben harmadik fél ezen adatokat a Google megbízásából feldolgozza. Google az Érintett IP-címét annak más adataival nem kapcsolja össze. A cookie-k mentését Érintett a böngészőjének megfelelő beállításával bármikor letilthatja, azonban Adatkezelő ezúton felhívja Érintett figyelmét, hogy ez által Érintett nem lesz képes a Weboldal minden funkcióját teljes körűen használni.

3.2.1.Érintett a következő linken szereplő bővítmény telepítésével letilthatja a Google Analytics tevékenységét (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout). Amennyiben további információt szeretne megtudni a Google Analytics működéséről kérjük látogassa meg a következő honlapot (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu&ref_topic=2919631).

4.Az egyes adatkezelések

4.1.Vezetéstechnikai tréningen való részvétel

4.1.1.Az Adatkezelő által szervezett programokon, tréningeken való részvétel feltétele a részvételi nyilatkozat kitöltése, annak érdekében, hogy Adatkezelő dokumentálni tudja a tréningen részt vevő személyek annak feltételeihez, szabályrendszeréhez, az azzal járó kockázatokhoz történő hozzájárulását. A részvételi nyilatkozat a recepción is kitölthető, papír alapon.

4.1.2.Adatkezeléssel érintett személyek: vezetéstechnikai tréningeken résztvevő ügyfelek.

4.1.3.Az adatkezelés célja: a tréningen, vezetéstechnikai programokon való részvételhez ill. annak feltételeihez történő hozzájárulás megadásának ellenőrizhetősége, a résztvevő dokumentálása, az autó és a versenypálya, mint fokozott veszéllyel járó üzem biztonsága érdekében.

4.1.4.Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, GDPR 6. cikk (1) bek b) pont, továbbá az érintett hozzájárulása GDPR 6. cikk (1) bek a) pont.

4.1.5.Adatkezelés címzettjei: recepció, értékesítés és marketing munkatársak.

4.1.6.A kezelt adatok köre: név, lakcím, e-mail cím, jogosítvány száma, születési év, telefonszám.

4.1.7.Az adatkezelés időtartama: az Érintett általi hozzájárulás visszavonásáig.

4.1.8.Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: adatszolgáltatás hiányában a vezetéstechnikai tréningen történő részvétel nem lehetséges.

4.1.9.Adatfeldolgozó:

Név

Azonosító adatok

Adatfeldolgozó feladatai

Designatives Kft.

1011 Budapest, Bem rakpart 25/B, 1. emelet

weboldal fejlesztője, webes felület biztosítása

4.2.Gokart és Gokartpálya használat

4.2.1.Az Adatkezelő szabadtéri gokartpályát üzemeltet, melyet vendégei sport és szabadidős céllal vehetnek igénybe. Tekintettel a jövőbeni ismételt látogatásra, a felelősségteljes használatra, valamint a teljes játékélmény érdekében, személyes adatok kerülnek kezelésre, melyeket az erre a célra elhelyezett terminálokon szükséges megadni digitális formában.  

4.2.2.Adatkezeléssel érintett személyek: gokartpályát használó ügyfelek.

4.2.3.Az adatkezelés célja: a pályahasználat szabályaihoz való hozzájárulás megadásának ellenőrizhetősége, szabályellenes használat során felelősség megállapítása, valamint az ismételt látogatásokkor a gyorsabb azonosítás megvalósítása, a résztvevő dokumentálása és az pályához tartozó berendezések, eszközök, mint fokozott veszéllyel járó üzem, alamint a résztvevők biztonságának biztosítása. A fénykép készítésének célja az érintettek részére minél teljesebb élmény biztosítása, azok megjelenítése eredmény kijelzőkön és egyéb felületein a gokart pályának, a használat során.

4.2.4.Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, GDPR 6. cikk (1) bek b) pont., továbbá az érintett hozzájárulása GDPR 6. cikk (1) bek a) pont.

4.2.5.Adatkezelés címzettjei: recepció, értékesítés.

4.2.6.A kezelt adatok köre: név, lakcím, e-mail cím,  születési hely, idő, személyi igazolvány száma, telefonszám.

4.2.7.Az adatkezelés időtartama: az Érintett általi hozzájárulás visszavonásáig.

4.2.8.Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: adatszolgáltatás hiányában a pályahasználat nem lehetséges.

4.2.9.Adatfeldolgozó:

Név

Azonosító adatok

Adatfeldolgozó feladatai

Pixel Ingeniería S.L.

C/Fortuna 11. Polígono Ull Fondo, 12539 Alquerias del N.P (Cs) Spain

digitális felület biztosítása

4.3.Mercedes-Benz Driving Events

4.3.1.Adatkezelő együttműködik a Mercedes-Benz Hungária Kft-vel, aki új Mercedes típusú gépjármű megvásárlása esetén, saját vonatkozó szabályzatai és programjai alapján vezetéstechnikai tréninget kínál vásárlóinak, ehhez szükséges voucher kibocsátása mellett, jelen együttműködés keretében. Adatkezelő a tréningre jelentkező vásárlókkal való kapcsolatfelvétel és a vezetéstechnikai tréningek szervezése érdekében működtet nyilvántartást és kezeli a vásárlók adatait.

4.3.2.Adatkezeléssel érintett személyek: új Mercedes-Benz gépjármű vásárlók.

4.3.3.Az adatkezelés célja: adott vásárlók vezetéstechnikai tréningjének szervezése és lebonyolítása.

4.3.4.Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bek. a).

A kezelt adatokat a Mercedes Benz Kft és kereskedői hálózata továbbítja az Adatkezelő részére, azokat adatkezelő nem közvetlen az érintettektől veszi fel.

4.3.5.Az Adatkezelés címzettjei: értékesítés és marketing munkatársak.

4.3.6.A kezelt adatok köre: a jelentkező vásárló neve, telefonszáma, e-mail címe, a gépjármű rendszáma, a voucher kódja, kibocsátásának időpontja, valamint annak aláírása.

4.3.7.Az adatkezelés időtartama: hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb 1 éves időtartamig alatt kerülnek tárolásra az adatok.

Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: a Mercedes-Benz Hungária Kft, általi adatszolgáltatás elmaradása esetén a voucher felhasználása, vagy a kapcsolatfelvétel nem lehetséges.

4.4.Adatkezelő által, vagy közreműködésével szervezett rendezvények

Adatkezelő az általa, vagy a közreműködésével szervezett vezetéstechnikai rendezvények során az azon résztvevő természetes személyeket előzetesen regisztrálja a rendezvény lebonyolítása érdekében.

4.4.1.Az adatkezeléssel érintett személyek: rendezvényeken résztvevő ügyfelek.

4.4.2.Az adatkezelés célja: a Drivingcamp rendezvényeinek megfelelő színvonalon történő megszervezése és lebonyolítása.

4.4.3.Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont.

4.4.4.Adatkezelés címzettjei: Értékesítés, marketing részlegen dolgozó munkatársak.

4.4.5.A kezelt adatok köre: Név, e-mail cím, telefonszám, cégnév.

4.4.6.Az adatkezelés időtartama: rendezvény lebonyolítását követő 30. nap.

4.4.7.Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: az Adatkezelő által szervezett rendezvényen való részvétel nem, vagy csak korlátozottan lehetséges, a rendezvényen való részvétel csak az előzetesen regisztrálásra került személyek számára biztosított.

4.4.8.Adatfeldolgozó:

Név

Azonosító adatok

Adatfeldolgozó feladatai

KYAT EVENT Rendezvényszervező és Produkciós Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság

1048 Budapest, Homoktövis utca 118. 2. em. 9.; cégjegyzékszám: 01-09-197414; adószám: 25060551-2-41)

rendezvény technikai lebonyolítása

4.5.Biztonsági kamerarendszer általi rögzítés

Adatkezelő épületeiben és tanpályáján elektronikus megfigyelőrendszert működtet, mind biztonsági okokból, mind minőségellenőrzéssel illetve ellenőrizhetőséggel kapcsolatos okokból kifolyólag.

4.5.1.A kamerák elhelyezkedése és a megfigyelt területek megnevezése: Adatkezelő recepcióján lévő tájékoztatóban kerültek rögzítésre.

4.5.2.Adatkezeléssel érintett személyek: az Adatkezelő a kamerarendszer által megfigyelt területén tartózkodók, akik lehetnek munkavállalók, a tréningen részt vevő személyek, ügyfelek, illetve szerződéses partnerek.

4.5.3.Az adatkezelés célja: vagyonbiztonság, minőség-ellenőrzés, élet és testi épség védelme, ellenőrizhetőség biztosítása a kamerarendszer által megfigyelt területeken.

4.5.4.Az adatkezelés jogalapja: az Adatkezelőnek jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy kamerarendszert vegyen igénybe az általa szervezett programok, épületei és tanpályája ellenőrizhetősége, valamint személy és vagyonvédelem érdekében, GDPR 6. cikk (1) bek f) pont.

4.5.5.Adatkezelés címzettjei: ügyvezetés és műszaki üzemeltetés.

4.5.6.A kezelt adatok köre: képfelvétel az Adatkezelő területen tartózkodókról (csakúgy, mint az általuk használt gépjárművek, motorkerékpárok rendszámáról).

4.5.7.Az Adatkezelés címzettjei: Adatkezelő ügyvezetése és a műszaki üzemeltetés.

4.5.8.Az adatkezelés időtartama: a rögzítéstől számított 3 munkanap, amely határidő hatósági vagy egyéb hivatalos eljárás esetén meghosszabbítható feltéve, hogy a felvétel az eljárásban felhasználásra kerül, vagy kerülhet.

4.5.9.Adatfeldolgozók

Név

Azonosító adatok

Adatfeldolgozó feladatai

Vipenda Kft.

2071 Páty, Kerekdombi út 5., cégjegyzékszám: 13-09-138673, adószám: 14628771-2-13

porta szolgálat nyújtsa

4.5.10.Adattovábbítás: szabálysértési vagy büntetőeljárás esetén az azokat lefolytató hatóságok, bíróságok felé.

4.5.11.Az átadott adatok köre: a kamerarendszer által készített, releváns információt tartalmazó felvételek.

4.5.12.Az adattovábbítások jogalapja: a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény lefoglalásról szóló L. fejezetének valamint az adatszerző tevékenységről szóló hetedik részének rendelkezései valamint az Sztv.75. § (1) bekezdésének a) pontja és 78. § (3) bekezdése alapján.

4.5.13.A kamerák aktuális képének megtekintésére: Adatkezelő ügyvezetése, a műszaki üzemeltetés valamint az adatfeldolgozó jogosult.

4.5.14.Az Adatkezelő által üzemeltetett kamerás megfigyelő- és rögzítőrendszer tárolt felvételeibe kizárólag az emberi élet, testi épség és vagyon sérelmére elkövetett jogsértések bizonyítása, az elkövető azonosítása, esetleges balesetek előfordulása esetén, a baleset körülményei tisztázása érdekében tekinthetnek be a fentiek szerint részletezett, az arra jogosultsággal rendelkező személyek.

4.5.15.Azon érintett, akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel rögzítése érinti, jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy a felvételt az adatkezelő ne semmisítse meg, illetve ne törölje a bíróság vagy a hatóság megkereséséig, de legfeljebb 30 napig. A felvételen szereplő személy tájékoztatást kérhet az elektronikus megfigyelőrendszerrel róla készült felvételről, kérheti másolat készítését, illetve ha a felvételen más személy is szerepel, betekintést nyerhet a felvételbe.

4.5.16.Adatkezelő a rögzített felvételekbe történő betekintéseket, az azt végző személy nevét, az adatok megismerésének okát és idejét jegyzőkönyvben rögzíti.

4.5.17.Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: az adatszolgáltatás elmaradása csupán a kamerarendszer által megfigyelt területre történő belépés mellőzése által valósítható meg, amely esetben személyes adat nem kerül Adatkezelő birtokába a belépést megtagadó személy pedig semmilyen olyan szolgáltatást nem tud igénybe venni, amely a biztonsági kamerarendszer által megfigyelt területen kerül lebonyolításra.

4.6.Kamerafelvétel promóciós célra, promóciós rendezvényen

4.6.1.Adatkezelő némelyik eseti jelleggel szervezett rendezvényén (pl. évfordulók) épületeiben és tanpályáján kamerafelvételeket készít, mely felvételeket promóciós célra használja és közzéteszi honlapján.  Amennyiben a rendezvényen ilyen jellegű felvétel készül, a résztvevő a résztvevői nyilatkozat aláírását megelőzően tájékoztatást kap erről a tényről, személyesen, a résztvevői nyilatkozatban, vagy a meghívóban.

4.6.2.A kamerák elhelyezkedése és a megfigyelt területek megnevezése: a kamerák mozgó kamerák (járműveken, drónokon elhelyezve), így nincs előre meghatározott helyük illetve rögzítési területük.

4.6.3.Az adatkezeléssel érintett személyek: az vezetéstechnikai tréningen, programokon résztvevő személyek.

4.6.4.Az adatkezelés célja: promóciós célok.

4.6.5.Az adatkezelés jogalapja: a promóciós rendezvényen a résztvevő, a részvétellel az érintett önként hozzájárul a felvételek kezeléséhez, GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont.

4.6.6.Az adatkezelés címzettjei: értékesítés és marketing munkatársak.

4.6.7.A kezelt adatok köre: Kép és filmfelvételt készít az Adatkezelő a tréningen és a programokon résztvevőkről, illetve az általuk használt motorkerékpár ill. gépjármű rendszámáról.

4.6.8.Az adatkezelés időtartama: hozzájárulás visszavonásáig.

4.6.9.Adatfeldolgozó jellemzően nem kerül alkalmazásra, amennyiben mégis, úgy azt az érintett biztosítja. Amennyiben Adatkezelő saját adatfeldolgozót alkalmaz a felvételek készítésére, annak személyéről az érintett külön kerül tájékoztatásra a hozzájárulás előtt.

4.6.10.Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: a promóciós rendezvényeken való részvétel csak a képfelvétel készítéssel egybekötötten lehetséges.

4.7.Hírlevél

4.7.1.Adatkezelőnek fontos, hogy mindazokat, akik érdeklődnek tevékenysége iránt, kellő időben értesítse szolgáltatásairól, termékeiről, az eljövendő programokról, akciókról, kedvezményekről. Hírlevelet kizárólag az arra való feliratkozást követően továbbítunk, legkésőbb addig, amíg a hozzájárulás visszavonásra nem kerül.

4.7.2.Adatkezeléssel érintettek: hírlevélre feliratkozók.

4.7.3.Az adatkezelés célja: A hírlevélre feliratkozó természetes személyek adatainak marketing célú kezelése, számukra hírlevél küldése az Adatkezelő által nyújtott termékek, szolgáltatások, rendezvényekről, programokról és esetleges ajánlatokról.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont. A hírlevélről történő leiratkozás lehetséges bármelyik hírlevélben, az abban foglalt link-re kattintva, vagy postai, illetve elektronikus levél formájában lehetséges.

4.7.4.Az adatkezelés címzettjei: értékesítés és marketing munkatársak.

4.7.5.A kezelt adatok köre: elektronikus levelezési cím, név.

4.7.6.Az adatkezelés időtartama: leiratkozásig.

4.7.7.Adatfeldolgozók:

Név

Azonosító adatok

Adatfeldolgozó feladatai

KYAT EVENT Rendezvényszervező és Produkciós Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság

1048 Budapest, Homoktövis utca 118. 2. em. 9.; cégjegyzékszám: 01-09-197414; adószám: 25060551-2-41)

hírlevél küldés technikai lebonyolítása

4.7.8.Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: az adatszolgáltatás hiányában a hírlevélre történő feliratkozás nem lehetséges.

4.8.Adatkezelés webshopon történő vásárlás esetén

4.8.1.Adatkezelőnek fontos, hogy szolgáltatásai online felületén is könnyen hozzáférhetőek legyenek, így weboldalán is elérhetővé teszi azokat. Az így történő értékesítés során személyes adatok kerülnek kezelésre.

4.8.2.Az adatkezeléssel érintettek: Adatkezelő szolgáltatásait az annak Weboldalán igénybe venni kívánó természetes személy vásárlók.

4.8.3.Az adatkezelés célja: Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások online értékesítésének lebonyolítása.

4.8.4.Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés az érintett önkéntes hozzájárulásán alapszik, GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont.

4.8.5.Az adatkezelés címzettjei: értékesítés és marketing munkatársak.

4.8.6.A kezelt adatok köre: Érintett neve, telefonszáma, elektronikus levelezési címe, lakcíme, a kiválasztott tréning adatai, számlázási adatok.

4.8.7.Az adatkezelés időtartama: az értékesítésről szóló bizonylatok tekintetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján 8 év, egyéb adatok tekintetében a hozzájárulás visszavonásáig.

4.8.8.Adatfeldolgozók:

Név

Azonosító adatok

Adatfeldolgozó feladatai

Designatives Kft

1011 Budapest, Bem rakpart 25/B, 1. emelet

Weboldal fejlesztés és kezelés

Comp-Dock Kft.

1033 Budapest, Szentendrei út 89-95., cégjegyzékszám: 13-09-182714, adószám: 25740040-2-41

szerver üzemeltetés, technikai háttér biztosítása, adattárolás

4.8.9.Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: az adatszolgáltatás hiányában a webshopon történő vásárlás nem lehetséges.

4.9.Állás hirdetés

Annak érdekében, hogy Adatkezelő az eseti igénye szerinti munkatársat kiválaszthassa, szükséges az érintett személyes adatainak megismerése. 

4.9.1.Az érintettek köre: álláshirdetésre jelentkezők.

4.9.2.Az adatkezelés célja: jelentkezők megítélése, betöltendő pozícióra való alkalmasság felmérése

4.9.3.Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont.

4.9.4.Az adatkezelés címzettjei: HR munkatársak.

4.9.5.A kezelt adatok köre: név, születési hely, idő, lakcím, emailcím, telefonszám, szakmai tapasztalat, képesítés, érdeklődési kör, egyéb az önéletrajzban a jelentkező által önként rendelkezésre bocsájtott adatok.

4.9.6.Az adatkezelés időtartama: munkaviszony létesítéséig, vagy elutasításig.

4.9.7.Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: az adatszolgáltatás hiányában a releváns információk hiányában az álláshirdetésre jelentkező megfelelő értékelése nem lehetséges.

4.10.Call center

Adatkezelő fogyasztóinak és ügyfeleinek nyújtott szolgáltatás kiegészítéseként, tréning megrendelések rögzítése, valamint panaszkezelés érdekében telefonos ügyfélszolgálatot üzemeltet, amely igénybevétele alkalmával, érintettel történő beszélgetés rögzítésre ke-rül. Az érintett a beszélgetés elején jogosult azt a rögzítésre vonatkozó tájékoztatót követően (vagy előtte) a beszélgetést bármikor megszakítani, és egyéb úton fordulni az Adatkezelő felé, amennyiben a hangfelvételhez nem kíván hozzájárulni.

4.10.1.Az érintettek köre: ügyfélszolgálatot telefonon igénybe vevők.

4.10.2.Az adatkezelés célja: megrendelések rögzítése, panaszkezelés.

4.10.3.Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont. Panasz esetén jogszabályi kötelezettség az adatok felvétele (Fgytv 17.§ /A. alapján).

4.10.4.Az adatkezelés címzettjei: értékesítés és marketing munkatársak.

4.10.5.A kezelt adatok köre: név, telefonszám, lakcím, rendszám, megrendelt termék. Panasz esetén: név, telefonszám, lakcím, az adott panasz leírása, ideje és azonosítója.

4.10.6.Az adatkezelés időtartama: megrendelés esetén az adott szolgálatás lebonyolítását követő 30 nap., panasz esetén 5 év (Fgytv 17.§ /A. alapján).

 

 

4.10.7.Adatfeldolgozók:

Név

Azonosító adatok

Adatfeldolgozó feladatai

United Call Centers Kft.

3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. II. em.; cégjegyzékszám: 05-09-018137; adószám: 11843157-2-05)

tréningen való részvételre történő regisztráció, panasz, hívások rögzítése

4.10.8.Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: az adatszolgáltatás sem a megfelelő tájékoztatás, sem a panaszkezelés nem lehetséges.

4.11.Kapcsolattartás üzleti partnerekkel

Adatkezelő üzleti partnerei elsősorban nem természetes személyek, így személyes adatok kezelésére jellemzően nem kerül sor a velük kapcsolatos szerződés viszony fennállása során. Ez alól kivételt képezhetnek a partnerek természetes személy kapcsolattartó munkatársainak adatai, valamint esetleges egyéni vállalkozó üzleti partnerek adatai, akik személyes adatait Adatkezelő a szerződés teljesítés érdekében kezeli.

4.11.1.Az érintettek köre: természetes személy kapcsolattartók és egyéni vállalkozó partnerek.

4.11.2.Az adatkezelés célja: Adatkezelő és az üzleti partner közötti szerződés teljesítése, kapcsolattartás a teljesítés során.

4.11.3.Az adatkezelés jogalapja: a szerződő fél tekintetében a szerződés a GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont, szerződés teljesítése, valamint kapcsolattartó esetén GDPR 6. cikk (1) f. pont, Adatkezelő jogos érdeke.

4.11.4.Adatkezelés címzettjei: értékesítés és marketing munkatársak.

4.11.5.A kezelt adatok köre:

 • természetes személy kapcsolattartó esetén: név, pozíció, email, telefonszám, szerződés megjelölése.
 • egyéni vállalkozó szerződő partner esetén: név, székhely, nyilvántartásiszám, adóazonosító, továbbá számlaszám és egyéb adott szerződés természetéből fakadó adatok amennyiben kifejezetten szükséges.

4.11.6.Az adatkezelés időtartama: egyéni vállalkozó szerződő partnerek és kapcsolattartók szerződésben megadott adatait a szerződés, mint dokumentum részeként archiválva megőrizzük, a szerződés teljesítését vagy megszűnését követően legalább 5 évig, vagy az elévülési idő lejártáig.

4.11.7.Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: az adatszolgáltatás hiányában az üzleti partnerekkel történő kapcsolattartás nem, vagy csupán korlátozottan, nem az általuk preferált elérhetőségeken lehetséges.

5.Általános rendelkezések

5.1.Adatbiztonság

5.1.1.Adatkezelő minden szükséges műszaki és biztonsági intézkedést megtesz annak érdekében, hogy megóvja adatait és az Érintett személyes adatait a megsemmisüléstől vagy visszaélésektől. Adatkezelő, műszaki biztonsági intézkedéseit folyamatosan fejleszti a racionálisan elérhető technológia fényében, fokozatosan fejlődő megoldásokat alkalmazva.

5.1.2.Weboldalunk, illetve a rajta történő kommunikáció SSL (Secure Socket Layer) protokoll által titkosított a fokozottan biztonságos használat érdekében. A szerveren tárolt adatokhoz felhasználói név és jelszó párossal történhet hozzáférés, a távoli hozzáférés a belső hálózathoz titkosított, jelszóval védett adatkapcsolat révén valósul meg. Ezen távoli hozzáférések naplózásra kerülnek. A szerverhez való fizikai hozzáférés korlátozott, adott kulccsal naplózottan érhető el.  

5.2.Adatkezelésekkel kapcsolatos észrevételek

Ha kérdése van személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban, kérjük, forduljon az Adatkezelő adatvédelmi megbízottjához, aki érdeklődés, javaslat vagy panasz esetén úgyszintén rendelkezésére áll.

Kérdéseit, észrevételeit a következő e-mail címre küldheti: [email protected]

5.3.Jogok és jogorvoslati lehetőségek

5.4.Az adatkezeléssel érintett személyeket valamennyi adatkezeléssel kapcsolatban az alábbi jogok és jogorvoslati lehetőségek illetik meg:

 • átlátható tájékoztatáshoz való jog;
 • hozzáféréshez való jog;
 • a helyesbítéshez való jog;
 • a törléshez való jog;
 • az adatkezelés korlátozásához való jog;
 • adatok hordozhatóságához való jog;
 • a tiltakozáshoz való jog;
 • a hozzájárulás visszavonásához való;
 • jogorvoslathoz való jog; valamint
 • panasztétel joga.

Fenti jogok gyakorlásához ellenkező tájékoztatás hiányában, szükséges az érintett általi megkeresés, melyet érintett az Adatkezelő által rendelkezésre bocsátott elérhetőségek valamelyikén tud kezdeményezni.

5.4.1.Tájékoztatáshoz való jog

Az érintett kérelmére Adatkezelő megteszi a megfelelő intézkedéseket annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást megfelelően tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva megadjon.

 

 

5.4.2.Az érintett hozzáféréséhez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy Adatkezelőtől visszajelzést kapjon azzal kapcsolatban, hogy személyes adatainak kezelésére sor kerül-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel a GDPR felhatalmazása alapján.

Az érintett kérelmére az információkat az Adatkezelő elektronikus formában szolgáltatja. A tájékozódáshoz való jog írásban a jelen tájékoztatóban megadott adatkezelői elérhetőségeken kérhető.

Az érintett részére kérésére – személyazonosságának hitelt érdemlő igazolása és beazonosítását követően – Adatkezelő szóban is tájékoztatást adhat.

5.4.3.Helyesbítéshez való jog

Adatkezelő a személyes adatot akkor helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.

5.4.4.Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

5.4.5.Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Korlátozás esetén, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Adatkezelő az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

5.4.6.Adat hordozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

5.4.7.Tiltakozáshoz való joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harm